ონლაინი: 9
Ert-Erti Yvelaze Warmatebuli Da Reitinguli WAP Socialuri Qseli Saqartveloshi.
SHEMOGVIERTDIT!!!
 • ucenzuro sityvebis gamoyeneba zogadad saitze , useris sheurawyofa , shantaji , muqara da konfliqturi situaciebis sheqmna ikrdzaleba
 • administraciis sheurawyofa,shewuxeba da daumorchilebloba
 • sastikad akrdzalulia sakutari anketis parolis sxva pirze gadacema
 • Akrdzalulia ertze meti metsaxelis registrireba.
 • akrdzalulia , nebismieri saxis privilegiis motxovna!!!
 • akrdzalulia msgavsi nikebis registracia: ADMIN , MODER , ADMINISTRACIA , DAMAARSEBELI , HAKERI , SISTEMA ,aseve programuli saxelwodebis nikebis: PROXY ,LINUX ,VIRUSA da sxva..msgavsi niki daiblokeba gaufrtxileblad..
 • akrdzalulia , pornografiuli fotos gantavseba saitze
 • Dasjis shemtxvevashi , administraciisgan , mizezis , axsna ganmartebis motxovna.
 • akrdzalulia nebismieri saxis saitis reklamireba !!!
 • Administraciis gadawyvetilebis ganxilva.
 • Ganmeorebiti da uazro werilebis wera (FLUDI / SPAMI) saerto sargeblobis gverdebze (CHORBIURO / KOMENTAREBI da ase shemdeg).
 • Mocemul wesebs emorchileba yvela,ubralo momxmareblidan,moderatoris chatvlit..
 • Saitze sastikad akrdzalulia >> HACKING << Temis ganxilva Da propaganda... wesis damrgvevi Daiblokeba Samudamod,yovelgvari Gafrtxilebis Gareshe!!!
 • Saqartvelos konstituciis an saertashoriso samartlis normebis nebismieri formit dargvevis shemtxvevashi , chven tqvens monacemebs gadavcemt shesabamis organoebs shemdgomi moqmedebebistvis
 • administracia uflebas itovebs nebismier dros sachiroebisamebr shecvalos, amoshalos an daamatos saitis wesebi saitis saketildgeot , momxmareblebtan shetanxmebis gareshe..WESEBIS AR WAKITXVA / AR CODNA AR ATAVISUFLEBS USERS/MODERATORS MISI SHESRULEBIS AUCILEBLOBISGAN,AMITOM YVELAM DAICAVIT WESEBI!!!
 • Pativiscemit SAITIS ADMINISTRACIA!
  Social Network ™ 2o15-2o17